ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 2,600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 8,216,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ICT
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 4,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 3,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 950,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 4,152,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..