พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

              1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลโดยจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              2. พัฒนาครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
              3. จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
              4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อ การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
              5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี “มีวินัย-ใฝ่เรียนรู้-คู่ชุมชน”
              6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และจิตสาธารณะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน       
        เป้าประสงค์
              1. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ
              3. โรงเรียนปรับระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานจนได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลขั้น OBECQA
              4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
              5. นักเรียนทุกคนได้รัยการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่ชุมชน
              6. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีจิตสาธารณะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน