คณะผู้บริหาร

นายสงกรานต์ อุดทารุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิยัตร์ ถาแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริเขต เดชหามาตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกฤษณา มุลมาตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางชนิสรา ธีรธัญธนัช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศักดา ปานะโปย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายไวพจน์ ภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน