กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนะกูล ไชยบัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเขมญาภา ถานอาดนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญพัตรา ไชยบัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร คุณแสง
ครู