กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอาพร อุดมชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวงามตา ถานอาดนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงจันทร์ ดรปัดสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชนะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริสุดา โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรัสวดี โพธิรุกข์
ครู

นายทัตพงศ์ นนยะโส
ครู

นางสาวอรอุมา อนุอัน
ครู

นายประสงค์ ทองทุม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราวิไล โคตรจันทร์
ครูผู้ช่วย