กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดา ปานะโปย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรัมภา แดนวงดร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐาปกรณ์ อวยกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา มุลมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ นอระศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาทิตยา แสงปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษกร แสงปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอทิตา ดวงดีทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา นาคะวงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมชัย
ครูชำนาญการ

นางภิญญามาศ ไชยก้ง
ครูชำนาญการ

นายญาณภัทร อินธิแสง
ครู

นางสาวธันธิชา สงครามสี
ครู

นางสาวอรนุช เลพล
ครู