กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบรรยง สิมหาบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเอมอร นิติโสภาสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสรรสยา ขันวิเศษ
ครู

นางสาวนิตยา หาวิเชียร
ครู

นางสาวนงนุช วิชาผา
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ พลพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นายนิรันดร์ มาลิสา
ครูผู้ช่วย