กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวสุจิตรา สีคาม
พนักงานราชการ

นายอนุรักษ์ วงษ์ศิลป์
ครู

นายรุ่งสุริยา พลเยี่ยม
ครู