กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชนิสรา ธีรธัญธนัช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิรญา วิดี
ครู

นายศราวุฒิ มีระวาน
ครูผู้ช่วย

นายนิติพล พันธ์ภักดี
ครูผู้ช่วย