กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมคบ ศรีฉายา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสราลี หลงแย้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเฉลิมศรี นิรงค์บุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี สิทธิจันทร์เสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมกานต์ สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนาริน บุริวัน
ครูชำนาญการ

นางสาววัชรี ขันธะหัตถ์
ครู